UWAGA!!!

STRONA MA CHARAKTER TYLKO I WYŁĄCZNIE POGLĄDOWY - NIE SPRZEDAJEMY ROŚLIN INTERNETOWO I ICH NIE WYSYŁAMY.

www.szkolkaprzylep.pl
§1
Określenie Sprzedawcy

1. Właścicielem Sklepu jest:
Szkółka Przylep S.C. Sławomir Dąbrowski, Kamil Wybranowski
z siedzibą: ul. Przylep - Solidarności 97 , 66-015 Zielona Góra
NIP: 9731029856
REGON: 364272736
Tel. +48 601592323
E-mail: szkolkaprzylep@gmail.com

§2
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu na podstawie
niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].
2. Klientem [dalej Klient] może być:
- pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w
Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
- pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub na
terenie Unii Europejskiej,
- osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która
jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu,
- osoba małoletnia działająca za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
5. Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych. Odpowiedzialność
za wady określona jest przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 12 ust 1 pkt 13
ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami), art 556 oraz 556 1 -556 3
Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).

§3
Zamówienia
1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
- za pośrednictwem formularzy interaktywnych dostępnych na stronach internetowych Sklepu
(koszyk klienta),

- e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych pozwalających na weryfikację Klienta i
odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany podczas
składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot zamówienia. W przypadku
podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta podczas składania zamówienia,
Sklep skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia błędów.
3. Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym
towarze w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny, charakterystyki towaru,
jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i sposobu dostawy.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu
Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru.
5. Składając zamówienie, Klient, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów.
6. Po złożeniu zamówienia, na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o
kolejnych etapach realizacji zamówienia:
- po weryfikacji złożonego zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty
elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu
zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w
§3 ust. 5 powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres
poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia
adres pocztowy.
8. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, termin realizacji zamówienia będzie liczony od
momentu, w którym środki za zamówienie Klienta zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym
Sklepu.
9. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks
Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy. Dokładny
opis procedury reklamacyjnej znajduje się w §6 niniejszego regulaminu.

§4
Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności:
- płatność przy odbiorze (pobranie),
- płatność gotówką podczas odbioru osobistego (gotówka).
2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§5
Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich lub udostępnia do odbioru
osobistego w siedzibie Sklepu.

§6
Reklamacje /rękojmia/

1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany
towar wraz z opisem niezgodności.
2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz
z opisem niezgodności.
3. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
4. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks
Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy.
5. Klient w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa rękojmi):
- wymiany towaru na nowy;
- naprawy towaru;
- obniżenia ceny;
- odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Sklep
rozpatrzy żądania Klienta, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:
- łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
- charakter wady – istotna czy nieistotna;
- to, czy towar był wcześniej reklamowany.
6. Sklep może odmówić żądania Klienta dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem,
że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania, lub w porównaniu z drugim z
możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów. Sklep zaproponuje w takim wypadku
alternatywne rozwiązanie.
7. Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania
sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np.;
- za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ,
- za pośrednictwem lubuskiego Wojewódzkiego Inspektorat Inspekcji Handlowej w
Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Kombatantów 34, 66-400 Gorzów Wielkopolski
http://www.ihgorzow.ires.pl/
Przebieg postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określony
jest przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016
r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).
8. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Sklep należy przesyłać na
adresy podane w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.
9. Na podstawie art 558 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi jest wyłączona
w przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi konsumentami.

§7

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Klient będący konsumentem
ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży w terminie 14 dni od daty doręczenia
towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie
oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np.
- oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o
prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu),
- drogą mailową na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu,
- listownie na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.
3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od
umowy na swój koszt.
4. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może wstrzymać się
ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub
dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego posłużył się Klient. W
przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na rachunek karty.
6. W przypadku, gdy Klient wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez Sklep, sposób dostawy
przedmiotu , Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci
jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.
7. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania,
zabezpieczenia, nadania).
8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach umów:
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
- o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
9. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje Klientowi nie będącemu
konsumentem.
10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z
niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
rzeczy.

§8
Konto Klienta

1. Klient może założyć w ramach stron internetowych Sklepu Konto pozwalające na spersonalizowane
zakupy, podgląd historii zamówień, podgląd statusów zamówień, zmianę danych wysyłkowych,
dostęp do promocji, uproszczenie procesu zamówienia.
2. Sklep nie pobiera żadnych opłat za prowadzenie Konta Klienta.
3. Klient może założyć Konto wypełniając odpowiednie formularze interaktywne zawarte na stronach
internetowych Sklepu.
4. Po wypełnieniu odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach internetowych Sklepu, na
wskazany podczas rejestracji adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach
realizacji usługi utworzenia Konta:
- po weryfikacji danych Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej
informację o utworzeniu Konta Klienta. Informacja o utworzeniu Konta jest
oświadczeniem Sprzedawcy o rozpoczęciu świadczenia usługi prowadzenia Konta.
5. Każdy Klient może w dowolnym momencie usunąć Konto rozwiązując tym samym umowę o
świadczeniu usługi prowadzenia Konta. Usunięcia Konta można dokonać:
- wysyłając wiadomość email na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu. W
wiadomości email powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela Konta,
oraz informacja o chęci rozwiązania umowy,
- kontaktując się listownie pod adresem podanym w paragrafie 1 niniejszego regulaminu
6. Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.
7. Sklep może odmówić rejestracji gdy dane podane podczas rejestracji budzą uzasadnione
wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności.
8. Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ma charakter bezterminowy
zastrzeżeniem zdania następnego. Klient może w każdym momencie świadczenia usługi
wypowiedzieć umowę poprzez kontakt:
- wysyłając wiadomość email na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu. W
wiadomości email powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela Konta,
oraz informacja o chęci rozwiązania umowy,
- kontaktując się listownie pod adresem podanym w paragrafie 1 niniejszego regulaminu
9. Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu ze skutkiem
natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych przez Sklep.

10. W przypadkach uzasadnionych (np. rażące łamanie postanowień Regulaminu przez Klienta) Sklep
może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu
wypowiedzenia.

§9
Ochrona prywatności

1. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w
zakresie określonym w Polityce Prywatności (załącznik 3)
§10
Środki techniczne

1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania
zamówień na produkty, niezbędne jest:
a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i
przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
c) włączona obsługa JavaScript;
d) akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).

§11

Postanowienia szczególne

1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, niniejszy Regulamin stanowi
regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep są następujące:
- zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep,
- przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia,
przebieg realizacji zamówienia,
3. Tryb zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:
- w zakresie umowy sprzedaży on-line oraz umowy o świadczenie usługi przesyłania
wiadomości e-mail, w których Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia, przebieg realizacji
zamówienia, - określone zostały w paragrafie 3 Regulaminu.
4. Warunki rozwiązywania umów sprzedaży on-line określają bezwzględnie obowiązujące przepisy
prawa.

§12

Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w
ustawieniach konta.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony
w ust. 3.
6. Sklep uznaje, iż Klient posiadający konto na stronach internetowych Sklepu zaakceptował zmiany
regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.
7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo
polskie.

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Szkółka Przylep S.C. Sławomir Dąbrowski, Kamil Wybranowski
ul. Przylep - Solidarności 97
66-015 Zielona Góra
szkolkaprzylep@gmail.com
Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy
następujących rzeczy:_____________________________________________________________
Data zawarcia umowy/dostawy:_____________________________________________________
Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________
Adres Konsumenta:_______________________________________________________________

Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________
*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________

Załącznik nr 2

FORMULARZ REKLAMACYJNY
Szkółka Przylep S.C. Sławomir Dąbrowski, Kamil Wybranowski
ul. Przylep - Solidarności 97
66-015 Zielona Góra
szkolkaprzylep@gmail.com

Ja ___________________________niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących
produktach:
1. _________________________________________________
Data wykrycia wady: _______________________________________
Szczegółowy opis wykrytych wad:__________________________________________________
Data zawarcia umowy/dostawy:____________________________________________________
Imię i Nazwisko Klienta:______________________________________________________
Adres Klient:_______________________________________________________________
Żądania Klienta: wymiany towaru na nowy/naprawy towaru/obniżenia ceny/odstąpienia od umowy –
(o ile wada jest istotna)*.

*niepotrzebne skreślić

Informacje dodatkowe:_________________________________________________

Podpis Klienta**:_____________________________________________________________
**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________

Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych,
konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/